Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor DGO BV

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van DGO BV met maatschappelijke zetel te Grootveldstraat 113, 1910 Berg en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0664947767. (Hierna: “DGO BV”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen DGO BV en de klant met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Andere voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op andere documenten, worden voor niet-geschreven behouden. In geen geval kan het stilzwijgen van DGO BV worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Eenheidsprijzen kunnen door DGO BV aangepast worden ten gevolge van koerswijzigingen op de internationale markten. Tot de opmaak van de eindfactuur kunnen de prijzen uit de offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen.

Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:
P = p x {a + c x (I/i)}
waarbij:
P = de nieuwe prijs
p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
a = het percentage van de prijs dat ongewijzigd blijft (lonen, diensten, materialen die niet in prijs stijgen)
c = het percentage van de gestegen materiaalkosten in de totale prijs
I = de nieuwe materiaalprijs
i = de oorspronkelijke materiaalprijs

Een voorbeeld : Een product kost 1.000 euro. De prijs van het product bestaat voor 30 % uit materiaalkosten die sterk zijn gestegen. De materiaalprijs is gestegen van 12 naar 30. De nieuwe prijs wordt dan : P = 1000 x (0,7 + 0,3 x (30/12)) = 1000 x (0,7 + 0,3 x 2,5 = 1000 x (0,7 + 0,75) = 1000 x 1,75 = 1.450,00

De geveloppervlaktes worden steeds opgemeten volgens verhouding: breedte x hoogte – ½ raamoppervlakte. Indien van deze regel afgeweken wordt, worden de dagkanten per lopende meter aangerekend.

Artikel 3 – Prijs en betaling

Na ondertekening van de offerte dient de klant een voorschot te betalen van 35% van het offertebedrag. Pas bij ontvangst van deze betaling wordt het desbetreffende project door DGO BV mee opgenomen in de planning.

De tussentijdse factuur bedraagt 50% van het offertebedrag. Bij gevelwerken dient deze betaald te worden voor het aanbrengen van de eindlaag. Bij vervangen van ramen en deuren dient deze factuur betaald te worden voor het plaatsen van de ramen.

Bij uitblijven van betaling heeft DGO BV het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten en inmiddels aan een volgende werf te beginnen. 

Na beëindiging van de werken dient de klant het resterende bedrag binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen. Eventuele minder- of meerwerken zullen op de eindfactuur verrekend worden. 

Alle bijkomende werken niet opgenomen in de offerte worden aangerekend als meerkost aan € 50/uur excl. btw.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. De klant mag onder geen omstandigheden een bedrag inhouden als borg.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door DGO BV worden gewijzigd.

Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – Verplichtingen van de klant

Gedurende het verloop van de werken dient de klant te voorzien in:
– Water;
– Elektriciteit (220v/16amp);
– Permanente toegang tot de zekeringskast;
– Vrije toegang tot de werf;
– Voldoende bewegingsruimte rondom de te bewerken oppervlaktes;
– Een plaats om materialen te stockeren.

Indien het voor de aard van de werken noodzakelijk is voor DGO BV om de eigendom van de buren te betreden, dient te klant te voorzien in een schriftelijke toelating met bijhorende plaatsbeschrijving of foto’s. De klant dient deze over te maken aan DGO BV daags voor de aanvatting van de werken.

Voor aanvang van de werken dient de klant de gevels te vrijwaren van bevestigde verlichting, deurbel, kabels, parlofoons, zonnewering, decoratieve zaken, … Indien de klant verzoekt dat DGO BV deze zaken verwijdert, kan DGO BV niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen. 
Indien vakspecifieke aanpassingen vereist zijn die niet door DGO BV uitgevoerd kunnen worden, dient de klant zelf een gepaste vakman te contacteren. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot:
- verlengen van gevelkraantje, 
- aanpassen van riolering,
- verleggen van leidingen,
- verwijderen van rolluiken/zonnetenten/screens (Gelieve deze te laten verwijderen en terugplaatsen in samenspraak met ons zodat wij de bevestigingsblokken kunnen plaatsen op de juiste plaats),
- Verwijderen van airco,
- Specifieke dakaanpassingen

Indien nodig dient de klant te voorzien in een vergunning voor de inbeslagname van het openbare domein voor het plaatsen van de stelling en/of in een vergunning voor parkeerverbod. Bij verzuim worden de kosten, boetes, e.a. doorgerekend aan de klant, met een minimum van € 250.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW). Het bedrag van de schade kan in geen geval in mindering gebracht worden van de te betalen factuur. De verzekeringsmaatschappij van DGO BV doet de verdere afhandeling.

De schadebeperking is eveneens van toepassing op de werknemers en aangestelden van DGO BV.

DGO BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan te demonteren delen. Volgende zaken zijn niet voorzien tenzij expliciet vermeld in de offerte:
-Verwijderen en terugplaatsen van verlichting.
-Plaatsen van ventilatie roosters.
-Het verwijderen van deurbel en terugplaatsen.
-Huisnummer verwijderen en terugplaatsen
-Isolatiedikte aan de dagkanten wordt aangepast aan de dikte die mogelijk is aan de ramen 
-Verwijderen van beplanting aan of tegen de gevel.

Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door DGO BV worden verrekend in meerwerk.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Elke schadeclaim of klacht dient binnen 8 dagen per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan DGO BV.

Wanneer DGO BV voor een verzekering “tienjarige aansprakelijkheid” moet zorgen wordt hiervoor een kost van € 300 excl. btw. aangerekend.

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van DGO BV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen.

Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf levering.

Artikel 9 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: slechte weersomstandigheden, vorst, stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden waarvan DGO BV afhankelijk is,… 

Heeft DGO BV bij het ingaan van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijk contract betrof.

Artikel 10 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 11 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x